You are here: Home OUR COLLEGE Administration Committee
Committee
Academic Committee

Chair: Lin Huang

Vice Chair: Dongxiao Zhang

Members:  Xidong Wang,Jianxiang Wang, Zhili Sun, Qiushi Ren, Cunbiao Li, Huai Yang, Zhensu She, Leyuan Shi, Qiang Zheng, Yanglong Hou, Huiling Duan, Dingguo Xia, Shaoqiang Tang

 

Degree Sub-Committee

Chair: Jianxiang Wang

Vice Chair: Shaoqiang Tang, Jing Fang

Members: Hao Wang, Xiaowei Zhan, Huaiqiu Zhu, Zheng Li, Xi Zhang, Pu Chen, Qiguo Rong, Zhisheng Duan, Jianjun Tao, Xun Huang, Tianguang Chu

 

Education Committee

Chair: Dongxiao Zhang

Executive Vice Chair: Huaiqiu Zhu

Vice Chair: Huiling Duan

Members: Hao Wang, Yipeng Shi, Xiaowei Zhan, Caishan Liu, Zhili Sun, Changhui Li, Ruqiang Zou, Yongmei Li, Xi Zhang, Jing Zhang, Pu Chen, Qiguo Rong, Shaoqiang Tang, Dingguo Xia, Chunyang Xiong