You are here: Home OUR COLLEGE Administration Committee
Committee
Academic Committee

Chair: Lin Huang

Vice Chair: Dongxiao Zhang

Members:  Xidong Wang,Jianxiang Wang, Zhili Sun, Qiushi Ren, Cunbiao Li, Huai Yang, Zhensu She, Leyuan Shi, Qiang Zheng, Yanglong Hou, Huiling Duan, Dingguo Xia, Shaoqiang Tang

 

Degree Sub-Committee

Chair: Dingguo Xia

Vice Chair: Huiling Duan, Huaiqiu Zhu

Members: Hao Wang, Jinzhi Wang, Xiaowei Zhan, Changhui Li, Zheng Li, Ruqiang Zou, Xi Zhang, Pu Chen, Qiguo Rong, Shaoqiang Tang, Jianjun Tao, Xun Huang, Tianguang Chu

 

Education Committee

Chair: Dongxiao Zhang

Executive Vice Chair: Huaiqiu Zhu

Vice Chair: Huiling Duan

Members: Xidong Wang, Hao Wang, Xiaowei Zhan, Caishan Liu, Jie Liu, Zhili Sun, Changhui Li, Ruqiang Zou, Yongmei Li, Xi Zhang, Jing Zhang, Zheng Chen, Pu Chen, Chao Zhou, Qiguo Rong, Dingguo Xia, Peng Xi, Shaoqiang Tang