You are here: Home FACULTY Faculty A-Z
Xiaowei Zhan
Ph.D, Professor
Department of Materials Science and Engineering
College of Engineering
Peking University
Beijing 100871
China

 • OfficeTel: 86-10-62766835
 • Email: xwzhan@pku.edu.cn

Education and Professional Experience
 

 • 1990, B.S., Zhejiang University, China
 • 1998, Ph.D., Zhejiang University, China
 • 1998.09-2000.11, Postdoctoral Fellow, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China
 • 1999.11-1999.12, Visiting Scholar, Hong Kong University of Science and Technology, China
 • 2000.12-2002.08, Associate Professor, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China
 • 2002.09-2003.07, Research Associate, University of Arizona, USA
 • 2003.08-2006.05, Research Scientist, Georgia Institute of Technology, USA
 • 2006.06-2012.08, Professor, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China
 • 2012.09-Present, Professor, Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, Peking University, China

Research Interests

1.Design and synthesis of conjugated organics and polymers

2.Fabrication of organic electronic devices, especially solar cells


Research Profile
Dr. Zhan has published 326 peer-reviewed papers in quality journals such as Nature Reviews Materials, Nature Photonics, Chemical Reviews, Chemical Society Reviews, Accounts of Chemical Research, Journal of the American Chemical Society, Advanced Materials, Energy & Environmental Science, etc. These papers were cited more than 30 900 times (Google Scholar), 28 papers were selected as ESI Hot Papers and 64 papers as ESI Highly Cited Papers. His research work was highlighted by Science, Chemical & Engineering News, MRS Bulletin, ACS Noteworthy Chemistry, Wiley Materials Views, etc. 21 of his papers were highlighted as Covers of Accounts of Chemical Research, Chemical Society Reviews, Advanced Materials, etc. He has published 9 book chapters published by Wiley, Royal Society of Chemistry and Science Press. He applied for 29 China Patents and 9 PCT patents. He presented more than 100 plenary, keynote and invited talks in international and national conferences, including at the International Conference on the Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM) and International Conference on Functional Pi-electron Systems (F-π). He served more than 30 international and national conferences as Organizing Committee member.


Professional Honors and Awards

 • 2002, Youth Chemistry Prize of Chinese Chemical Society.
 • 2006, Hundred Talents Plan of Chinese Academy of Sciences
 • 2010, National Science Fund for Distinguished Young Scholars
 • 2011, Excellence Prize of Hundred Talents Plan of Chinese Academy of Sciences
 • 2014, 2015, Excellent Graduate Advisor of Chinese Academy of Sciences
 • 2014, Fellow of the Royal Society of Chemistry (FRSC)
 • 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Most Cited Chinese Researcher (Elsevier)
 • 2015, 2016, 2017, Top 1% Most Cited Chinese Author (Royal Society of Chemistry)
 • 2017, 2018, 2019, Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)
 • 2019, Polymer Science Lectureship Award of Chinese Chemical Society
 • 2019, Excellent PhD Advisor of Peking University
 • 2019, Founder Faculty Award of Peking University

Journal Editorships

 • 2013-, Journal of Materials Chemistry C, Associate Editor
 • 2016-, Solar RRL, Editorial Advisory Board
 • 2018-, Acta Physico-Chimica Sinica, Editorial Board
 • 2018-, Acta Chimica Sinica, Editorial Board
 • 2018-, ACS Energy Letters, Editorial Advisory Board
 • 2019-, Chemistry of Materials, Editorial Advisory Board
 • 2019-, Materials Horizons, Editorial Advisory Board
 • 2020-, Materials Advances, Associate Editor

Selected Publications

 1. Shuixing Dai, Jiadong Zhou, Sreelakshmi Chandrabose, Yanjun Shi, Guangchao Han, Kai Chen, Jingming Xin, Kuan Liu, Zhenyu Chen, Zengqi Xie, Wei Ma, Yuanping Yi, Lang Jiang, Justin M. Hodgkiss and Xiaowei Zhan, High-performance fluorinated fused-ring electron acceptor with 3D stacking and exciton/charge transport, Adv. Mater., 2020, 32, 2000645.
 1. Boyu Jia, Jing Wang, Yao Wu, Mingyu Zhang, Yufeng Jiang, Zheng Tang, Thomas P. Russell and Xiaowei Zhan, Enhancing the performance of a fused-ring electron acceptor by unidirectional extension, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 19023−19031.
 1. Kuan Liu, Shuang Chen, Jionghua Wu, Huiyin Zhang, Minchao Qin, Xinhui Lu, Yingfeng Tu, Qingbo Meng and Xiaowei Zhan, Fullerene derivative anchored SnO2 for high-performance perovskite solar cells, Energy Environ. Sci., 2018, 11, 3463-3471.
 1. Mingyu Zhang, Shuixing Dai, Sreelakshmi Chandrabose, Kai Chen, Kuan Liu, Minchao Qin, Xinhui Lu, Justin M. Hodgkiss, Huanping Zhou and Xiaowei Zhan, High-performance fused ring electron acceptor-perovskite hybrid, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 14938–14944.
 1. Jiayu Wang, Junxiang Zhang, Yiqun Xiao, Tong Xiao, Runyu Zhu, Cenqi Yan, Youquan Fu, Guanghao Lu, Xinhui Lu, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, Effect of isomerization on high-performance nonfullerene electron acceptors, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 9140–9147. (Cited 163 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)   
 1. Cenqi Yan, Stephen Barlow, Zhaohui Wang, He Yan, Alex K.-Y. Jen, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, Non-fullerene acceptors for organic solar cells, Nat. Rev. Mater., 2018, 3, 18003. (Cited 778 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Gang Li, Xiaowei Zhan and Yang Yang, Next-generation organic photovoltaics based on non-fullerene acceptors, Nat. Photon., 2018, 12, 131-142. (Cited 575 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Shyamal K. K. Prasad, Jing-De Chen, Wanzhu Cai, Qianqian Zhang, Kai Chen, Yang Wu, Wei Ma, Feng Gao, Jian-Xin Tang, Chunru Wang, Wei You, Justin M. Hodgkiss and Xiaowei Zhan, Balanced partnership between donor and acceptor components in nonfullerene organic solar cells with > 12% efficiency, Adv. Mater., 2018, 30, 1706363. (Cited 94 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Shuixing Dai, Tengfei Li, Wei Wang, Yiqun Xiao, Tsz-Ki Lau, Zeyuan Li, Kuan Liu, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Enhancing the performance of polymer solar cells via core engineering of NIR-absorbing electron acceptors, Adv. Mater., 2018, 30, 1706571. (Cited 162 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Tengfei Li, Shuixing Dai, Zhifan Ke, Langxuan Yang, Jiayu Wang, Cenqi Yan, Wei Ma and Xiaowei Zhan, Fused tris(thienothiophene)-based electron acceptor with strong near-infrared absorption for high-performance as-cast solar cells, Adv. Mater., 2018, 30, 1705969. (Cited 184 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Jingshuai Zhu, Zhifan Ke, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Shuixing Dai, Yang Wu, Ye Xu, Yuze Lin, Wei Ma, Wei You and Xiaowei Zhan, Naphthodithiophene-based nonfullerene acceptor for high-performance organic photovoltaics: effect of extended conjugation, Adv. Mater., 2018, 30, 1704713. (Cited 161 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Jiayu Wang, Wei Wang, Xiaohui Wang, Yang Wu, Qianqian Zhang, Cenqi Yan, Wei Ma, Wei You and Xiaowei Zhan, Enhancing performance of nonfullerene acceptors via side-chain conjugation strategy, Adv. Mater., 2017, 29, 1702125. (Cited 189 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Wei Wang, Cenqi Yan, Tsz-Ki Lau, Jiayu Wang, Kuan Liu, Yan Fan, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Fused hexacyclic nonfullerene acceptor with strong near-infrared absorption for semitransparent organic solar cells with 9.77% efficiency, Adv. Mater., 2017, 29, 1701308. (Cited 246 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Shuixing Dai, Fuwen Zhao, Qianqian Zhang, Tsz-Ki Lau, Tengfei Li, Kuan Liu, Qidan Ling, Chunru Wang, Xinhui Lu, Wei You and Xiaowei Zhan, Fused nonacyclic electron acceptors for efficient polymer solar cells, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 1336–1343. (Cited 550 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Fuwen Zhao, Shuixing Dai, Yang Wu, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Li Jiang, Qidan Ling, Zhixiang Wei, Wei Ma, Wei You, Chunru Wang and Xiaowei Zhan, Single-junction binary-blend nonfullerene polymer solar cells with 12.1% Efficiency, Adv. Mater., 2017, 29, 1700144. (Cited 555 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Mapping polymer donors towards high-efficiency fullerene free organic solar cells, Adv. Mater., 2017, 29, 1604155. (Cited 328 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Mingyu Zhang, Tsz-Ki Lau, Yao Wu, Boyu Jia, Jiayu Wang, Cenqi Yan, Meng Qin, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Realizing small energy loss of 0.55 eV, high open-circuit voltage >1 V and high efficiency >10% in fullerene-free polymer solar cells via energy driver, Adv. Mater., 2017, 29, 1605216. (Cited 202 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Jiayu Wang, Kuan Liu, Lanchao Ma and Xiaowei Zhan, Triarylamine: versatile platform for organic, dye-sensitized and perovskite solar cells, Chem. Rev., 2016, 116, 14675−14725. (Cited 233 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin and Xiaowei Zhan, Oligomer molecules for efficient organic photovoltaics, Acc. Chem. Res., 2016, 49, 175-183. (Cited 428 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Qiao He, Lijun Huo, Yang Wu, Timothy C. Parker, Wei Ma, Yanming Sun, Chunru Wang, Daoben Zhu, Alan J. Heeger, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, High-performance electron acceptor with thienyl side chains for organic photovoltaics, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 4955−4961. (Cited 706 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Qiao He, Fuwen Zhao, Lijun Huo, Jiangquan Mai, Xinhui Lu, Chun-Jen Su, Tengfei Li, Jiayu Wang, Jingshuai Zhu, Yanming Sun, Chunru Wang and Xiaowei Zhan, A facile planar fused-ring electron acceptor for as-cast polymer solar cells with 8.71% efficiency, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 2973−2976. (Cited 600 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng and Xiaowei Zhan, Stability of organic solar cells: challenges and strategies, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 2544-2582. (Cited 443 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Cenqi Yan, Yang Wu, Jiayu Wang, Meng Qin, Qiaoshi An, Jiamin Cao, Lijun Huo, Fujun Zhang, Liming Ding, Yanming Sun, Wei Ma and Xiaowei Zhan, Alloy acceptor: superior alternative to PCBM towards efficient and stable organic solar cells, Adv. Mater., 2016, 28, 8021–8028. (Cited 148 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Cenqi Yan, Tsz-Ki Lau, Jiangquan Mai, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Molecular lock: a versatile key to enhance efficiency and stability of organic solar cells, Adv. Mater., 2016, 28, 5822–5829.
 1. Yuze Lin, Jiayu Wang, Zhi-Guo Zhang, Huitao Bai, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan, An electron acceptor challenging fullerenes for efficient polymer solar cells, Adv. Mater., 2015, 27, 1170–1174. (Cited 1621 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yao Wu, Huitao Bai, Zaiyu Wang, Pei Cheng, Siya Zhu, Yifan Wang, Wei Ma and Xiaowei Zhan, A planar electron acceptor for efficient polymer solar cells, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3215-3221. (Cited 251 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Zhi-Guo Zhang, Huitao Bai, Jiayu Wang, Yuehan Yao, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan, High-performance fullerene-free polymer solar cells with 6.31% efficiency, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 610-616. (Cited 489 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Cenqi Yan, Yongfang Li, Wei Ma and Xiaowei Zhan, Diluting concentrated solution: a general, simple and effective approach to enhance efficiency of polymer solar cells, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2357-2364.
 1. Pei Cheng, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Efficient ternary blend polymer solar cells with indene-C60 bisadduct as an electron-cascade acceptor, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2005 - 2011. (Cited 250 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Long Ye, Xingang Zhao, Jianhui Hou, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Binary additives synergistically boost the efficiency of all-polymer solar cells up to 3.45%, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1351-1356. (Cited 212 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin and Xiaowei Zhan, Non-fullerene acceptors for organic photovoltaics: an emerging horizon, Mater. Horiz., 2014, 1, 470-488. (Cited 622 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin, Yifan Wang, Jiayu Wang, Jianhui Hou, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan, A star-shaped perylene diimide electron acceptor for high-performance organic solar cells, Adv. Mater., 2014, 26, 5137–5142. (Cited 351 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Back Cover)
 1. Yuze Lin, Haijun Fan, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Thiazole-based organic semiconductors for organic electronics, Adv. Mater., 2012, 24, 3087-3106. (Cited 217 times, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Small molecule semiconductors for high-efficiency organic photovoltaics, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 4245-4272. (Cited 1493 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Inside Cover)
 1. Xingang Zhao and Xiaowei Zhan, Electron transporting semiconducting polymers in organic electronics, Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 3728–3743. (Cited 356 times, ESI Highly Cited Paper, Inside Cover)
 1. Huixia Shang, Haijun Fan, Yao Liu, Wenping Hu, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, A solution-processable star-shaped molecule for high-performance organic solar cells, Adv. Mater., 2011, 23, 1554–1557. (Cited 370 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Xiaowei Zhan, Antonio Facchetti, Stephen Barlow, Tobin J. Marks, Mark A. Ratner, Michael R. Wasielewski and Seth R. Marder, Rylene and related diimides for organic electronics, Adv. Mater., 2011, 23, 268-284. (Cited 1317 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. John E. Anthony, Antonio Facchetti, Martin Heeney, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, n-Type organic semiconductors in organic electronics, Adv. Mater., 2010, 22, 3876-3892. (Cited 991 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Xiaowei Zhan, Zhan'ao Tan, Benoit Domercq, Zesheng An, Xuan Zhang, Stephen Barlow, Yongfang Li, Daoben Zhu, Bernard Kippelen and Seth R. Marder, A high-mobility electron-transport polymer with broad absorption and its use in field-effect transistors and all-polymer solar cells, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 7246-7247. (Cited 1041 times, ESI Highly Cited Paper, Highlight by ACS Noteworthy Chemistry)