You are here: Home FACULTY Faculty by Dept.
Xiaowei Zhan
Ph.D, Professor
Department of Materials Science and Engineering
College of Engineering
Peking University
Beijing 100871
China

 • Office Tel: 86-10-62766835
 • Email: xwzhan@pku.edu.cn

Education and Professional Experience

1990, B.S., Zhejiang University, China


1998, Ph.D., Zhejiang University, China

1998.09-2000.11, Postdoctoral Fellow, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

1999.11-1999.12, Visiting Scholar, Hong Kong University of Science and Technology, China

2000.12-2002.08, Associate Professor, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

2002.09-2003.07, Research Associate, University of Arizona, USA

2003.08-2006.05, Research Scientist, Georgia Institute of Technology, USA

2006.06-2012.08, Professor, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

2012.09-Present, Professor, Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, Peking University, China

 


Research Interests

1. Design and synthesis of conjugated organics and polymers

2. Fabrication of organic electronic devices (solar cells, field-effect transistors, light-emitting diodes)


Research Profile

Dr. Zhan has published 258 peer-reviewed papers in quality journals such as Nature Reviews Materials, Nature Photonics, Chemical Reviews, Chemical Society Reviews, Accounts of Chemical Research, Journal of the American Chemical Society, Advanced Materials, Energy & Environmental Science, etc. His papers were cited more than 18 000 times with 22 ESI Hot Papers and 47 ESI Highly Cited Papers. His research work was highlighted by Chemical & Engineering News, MRS Bulletin, ACS Noteworthy Chemistry, Wiley Materials Views etc. 20 of his papers were highlighted as Covers of Accounts of Chemical Research, Chemical Society Reviews, Advanced Materials, etc. He has published 9 book chapters and 10 invited reviews in Nature Reviews Materials, Nature Photonics, Chemical Reviews, Chemical Society Reviews, Accounts of Chemical Research, and Advanced Materials.


Professional Honors and Awards

2002, awarded Youth Chemistry Prize of Chinese Chemical Society.

2006, supported by Hundred Talents Plan of Chinese Academy of Sciences
2011, awarded Excellence Prize of Hundred Talents Plan of Chinese Academy of Sciences

2010, awarded National Science Fund for Distinguished Young Scholars

2014, 2015, awarded Excellent Graduate Advisor of Chinese Academy of Sciences

2014, elected as a Fellow of the Royal Society of Chemistry (FRSC)

2013, appointed as Associate Editor for Journal of Materials Chemistry C
2016, appointed as Editorial Advisory Board for Solar RRL
2018, appointed as Editorial Advisory Board for Acta Physico-Chimica Sinica

2014, 2015, 2016, 2017, named "Most Cited Chinese Researcher" (Elsevier)
2015, 2016, named "Top 1% Most Cited Chinese Author" (Royal Society of Chemistry)
2017, named "Highly Cited Researcher" (Clarivate Analytics)

 


Selected Publications

 1. Cenqi Yan, Stephen Barlow, Zhaohui Wang, He Yan, Alex K.-Y. Jen, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, Nonfullerene acceptors for organic solar cells, Nat. Rev. Mater., 2018, 3, 18003. 
 1. Pei Cheng, Gang Li, Xiaowei Zhan and Yang Yang, Next generation organic photovoltaics based on non-fullerene acceptors, Nat. Photon., 2018, 12, 131-142.
 1. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Shyamal K. K. Prasad, Jing-De Chen, Wanzhu Cai, Qianqian Zhang, Kai Chen, Yang Wu, Wei Ma, Feng Gao, Jian-Xin Tang, Chunru Wang, Wei You, Justin M. Hodgkiss and Xiaowei Zhan, Balanced partnership between donor and acceptor components in non-fullerene organic solar cells with > 12% efficiency, Adv. Mater., 2018, 30, 1706363.
 1. Shuixing Dai, Tengfei Li, Wei Wang, Yiqun Xiao, Tsz-Ki Lau, Zeyuan Li, Kuan Liu, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Enhancing performance of polymer solar cells via core engineering of NIR-absorbing electron acceptors, Adv. Mater., 2018, 30, 1706571.
 1. Tengfei Li, Shuixing Dai, Zhifan Ke, Langxuan Yang, Jiayu Wang, Cenqi Yan, Wei Ma and Xiaowei Zhan, Fused tris(thienothiophene) based electron acceptor with strong near-infrared absorption for high-performance as-cast solar cells, Adv. Mater., 2018, 30, 1705969.
 1. Jingshuai Zhu, Zhifan Ke, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Shuixing Dai, Yang Wu, Ye Xu, Yuze Lin, Wei Ma, Wei You and Xiaowei Zhan, Naphthodithiophene-based nonfullerene acceptor for high-performance organic photovoltaics: effect of extended conjugation, Adv. Mater., 2018, 30, 1704713.
 1. Jiayu Wang, Wei Wang, Xiaohui Wang, Yang Wu, Qianqian Zhang, Cenqi Yan, Wei Ma, Wei You and Xiaowei Zhan, Enhancing performance of nonfullerene acceptors via side chain conjugation strategy, Adv. Mater., 2017, 29, 1702125. (Cited 35 times, ESI Hot Paper)
 1. Wei Wang, Cenqi Yan, Tsz-Ki Lau, Jiayu Wang, Kuan Liu, Yan Fan, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Fused hexacyclic nonfullerene acceptor with strong near-infrared absorption for semitransparent organic solar cells with 9.77% efficiency, Adv. Mater., 2017, 29, 1701308. (Cited 51 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Shuixing Dai, Fuwen Zhao, Qianqian Zhang, Tsz-Ki Lau, Tengfei Li, Kuan Liu, Qidan Ling, Chunru Wang, Xinhui Lu, Wei You and Xiaowei Zhan, Fused nonacyclic electron acceptors for efficient polymer solar cells, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 1336–1343. (Cited 167 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Fuwen Zhao, Shuixing Dai, Yang Wu, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Li Jiang, Qidan Ling, Zhixiang Wei, Wei Ma, Wei You, Chunru Wang and Xiaowei Zhan, Single-junction binary-blend nonfullerene polymer solar cells with 12.1% Efficiency, Adv. Mater., 2017, 29, 1700144. (Cited 190 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Mingyu Zhang, Tsz-Ki Lau, Yao Wu, Boyu Jia, Jiayu Wang, Cenqi Yan, Meng Qin, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Realizing small energy loss of 0.55 eV, high open-circuit voltage > 1 V and high efficiency > 10% in fullerene-free polymer solar cells via energy driver, Adv. Mater., 2017, 29, 1605216. (Cited 66 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Mapping polymer donors towards high-efficiency fullerene free organic solar cells, Adv. Mater., 2017, 29, 1604155. (Cited 144 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Jiayu Wang, Kuan Liu, Lanchao Ma and Xiaowei Zhan, Triarylamine: versatile platform for organic, dye-sensitized and perovskite solar cells, Chem. Rev., 2016, 116, 14675−14725. (Cited 76 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin and Xiaowei Zhan, Oligomer molecules for efficient organic photovoltaics, Acc. Chem. Res., 2016, 49, 175-183. (Cited 234 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin, Fuwen Zhao, Qiao He, Lijun Huo, Yang Wu, Timothy C. Parker, Wei Ma, Yanming Sun, Chunru Wang, Daoben Zhu, Alan J. Heeger, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, High-performance electron acceptor with thienyl side chains for organic photovoltaics, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 4955−4961. (Cited 348 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Qiao He, Fuwen Zhao, Lijun Huo, Jiangquan Mai, Xinhui Lu, Chun-Jen Su, Tengfei Li, Jiayu Wang, Jingshuai Zhu, Yanming Sun, Chunru Wang and Xiaowei Zhan, A facile planar fused-ring electron acceptor for as-cast polymer solar cells with 8.71% efficiency, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 2973−2976. (Cited 280 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng and Xiaowei Zhan, Stability of organic solar cells: challenges and strategies, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 2544-2582. (Cited 166 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Cenqi Yan, Yang Wu, Jiayu Wang, Meng Qin, Qiaoshi An, Jiamin Cao, Lijun Huo, Fujun Zhang, Liming Ding, Yanming Sun, Wei Ma and Xiaowei Zhan, Alloy acceptor: superior alternative to PCBM towards efficient and stable organic solar cells, Adv. Mater., 2016, 28, 8021–8028.
 1. Pei Cheng, Cenqi Yan, Tsz-Ki Lau, Jiangquan Mai, Xinhui Lu and Xiaowei Zhan, Molecular lock: a versatile key to enhance efficiency and stability of organic solar cells, Adv. Mater., 2016, 28, 5822–5829.
 1. Yuze Lin, Jiayu Wang, Zhi-Guo Zhang, Huitao Bai, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan, An electron acceptor challenging fullerenes for efficient polymer solar cells, Adv. Mater., 2015, 27, 1170–1174. (Cited 594 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yao Wu, Huitao Bai, Zaiyu Wang, Pei Cheng, Siya Zhu, Yifan Wang, Wei Ma and Xiaowei Zhan, A planar electron acceptor for efficient polymer solar cells, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3215-3221. (Cited 118 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Yuze Lin, Zhi-Guo Zhang, Huitao Bai, Jiayu Wang, Yuehan Yao, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan, High-performance fullerene-free polymer solar cells with 6.31% efficiency, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 610-616. (Cited 275 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Cenqi Yan, Yongfang Li, Wei Ma and Xiaowei Zhan, Diluting concentrated solution: a general, simple and effective approach to enhance efficiency of polymer solar cells, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2357 – 2364.
 1. Pei Cheng, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Efficient ternary blend polymer solar cells with indene-C60 bisadduct as an electron-cascade acceptor, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2005 - 2011. (Cited 179 times, ESI Highly Cited Paper)
 1. Pei Cheng, Long Ye, Xingang Zhao, Jianhui Hou, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Binary additives synergistically boost the efficiency of all-polymer solar cells up to 3.45%, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1351-1356. (Cited 175 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin and Xiaowei Zhan, Non-fullerene acceptors for organic photovoltaics: an emerging horizon, Mater. Horiz., 2014, 1, 470-488. (Cited 407 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin, Yifan Wang, Jiayu Wang, Jianhui Hou, Yongfang Li, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan, A star-shaped perylene diimide electron acceptor for high-performance organic solar cells, Adv. Mater., 2014, 26, 5137–5142. (Cited 249 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Back Cover)
 1. Yuze Lin, Haijun Fan, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Thiazole-based organic semiconductors for organic electronics, Adv. Mater., 2012, 24, 3087-3106. (Cited 168 times, ESI Highly Cited Paper, Front Cover)
 1. Yuze Lin, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, Small molecule semiconductors for high-efficiency organic photovoltaics, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 4245-4272. (Cited 1146 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper, Inside Cover)
 1. Xingang Zhao and Xiaowei Zhan, Electron transporting semiconducting polymers in organic electronics, Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 3728–3743. (Cited 282 times, ESI Highly Cited Paper, Inside Cover)
 1. Huixia Shang, Haijun Fan, Yao Liu, Wenping Hu, Yongfang Li and Xiaowei Zhan, A solution processable star-shaped molecule for high performance organic solar cells, Adv. Mater., 2011, 23, 1554–1557. (Cited 322 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Xiaowei Zhan, Antonio Facchetti, Stephen Barlow, Tobin J. Marks, Mark A. Ratner, Michael R. Wasielewski and Seth R. Marder, Rylene and related diimides for organic electronics, Adv. Mater., 2011, 23, 268-284. (Cited 971 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. John E. Anthony, Antonio Facchetti, Martin Heeney, Seth R. Marder and Xiaowei Zhan, n-Type organic semiconductors in organic electronics, Adv. Mater., 2010, 22, 3876-3892. (Cited 777 times, ESI Hot Paper, ESI Highly Cited Paper)
 1. Xiaowei Zhan, Zhan'ao Tan, Benoit Domercq, Zesheng An, Xuan Zhang, Stephen Barlow, Yongfang Li, Daoben Zhu, Bernard Kippelen and Seth R. Marder, A high-mobility electron-transport polymer with broad absorption and its use in field-effect transistors and all-polymer solar cells, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 7246-7247. (Cited 832 times, ESI Highly Cited Paper, Highlight by ACS Noteworthy Chemistry)
 2. Xiaowei Zhan, Chad Risko, Fabrice Amy, Calvin Chan, Wei Zhao, Stephen Barlow, Antoine Kahn, Jean-Luc Brédas and Seth R. Marder, Electron affinities of 1,1-diaryl- 2,3,4,5-tetraphenylsiloles: direct measurements and comparison with experimental and theoretical estimates, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 9021-9029.